Home / Blog / oberon diagnostyka

oberon diagnostyka


oberon diagnostyka

oberon diagnostyka Nazwa i dziedzina stosowania

Diagnostyczny aparat telemetrycznej obróbki danych dla analizy nieliniowej.

OBERON (dalej “aparat”) przeznaczony jest dla natychmiastowej oceny stanu organizmu na podstawie rejestracji zmian w organach i strukturach histologicznych dla przeprowadzenia dynamicznej kontroli stanu homeostazy, prognozowania etapów leczenia i rozwoju komplikacji. Aparat może być stosowany w klinikach i w oddziałach zakładów leczniczo-profilaktycznych.

oberon diagnostyka Przeznaczenie

Aparat diagnostyczny pozwala lekarzowi istotnie skrócić czas szybkiej oceny stanu organizmu, a także całego systemu. Aparat przeznaczony jest do rejestrowania zmian w strukturach organów i strukturach histologicznych oraz pozwala:

 

 • uzyskać jakościową ocenę stanu funkcjonalnego organizmu w formie analizy topicznej,
 • skontrolować skuteczność i wyniki stosowania całkowicie różnych metod postępowania terapeutycznego,
 • ocenić zdolności adaptacyjne organizmu,
 • przeprowadzić analizę dynamiki zmian stanu funkcjonalnego organizmu w toku leczenia,
 • ustalić stan pierwotny ogniska zakłócenia funkcjonalnego,
 • ocenić charakter patologii wykorzystując systemy eksperckie,
 • ocenić podstawowe parametry homeostazy.Aparat przeznaczony jest do pracy tylko z zespołem obliczeniowym na bazie komputerów kompatybilnych z IBM oraz z zabezpieczeniem programowym opracowanym przez zakład specjalistyczny.

 • oberon diagnostyka Wymagania medyczne

  Wymagania spełnienia zadań funkcjonalnych w procesie leczenia. Aparat zapewnia przeprowadzenie seansu diagnostyki odpowiednio do założonego w programie algorytmu. Oddziaływanie na pacjenta przy przeprowadzaniu seansu diagnostyki zapewnione jest przez rozmieszczenie części peryferyjnych aparatu w strefie pacjenta:
  magnetoinduktorów – na głowie pacjenta, nad prawą (S) i lewą (N) skronią promiennika podczerwieni – symetrycznie względem oczu, w odległości nie większej niż 80 cm dla modelu; 4009 i 4011.

  Przewidziana jest możliwość wprowadzenia danych według poprzednich diagnoz, rezultatów analiz i skarg pacjentów. Okres pracy aparatu nie mniej niż 5 lat. Konstrukcja aparatu zapewnia bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu obsługującego. Awaryjne przerwanie pracy aparatu nie powoduje szkodliwych efektów ubocznych.

  oberon diagnostyka Zasada działania i tryb pracy

  Aparat funkcjonuje na podstawie zasady wzmocnienia sygnału inicjującego przy rozpadzie struktur metastabilnych. Momenty magnetyczne przepływów molekularnych domieszkowych środków komórek nerwowych kory mózgowej pod działaniem zewnętrznego pola elektromagnetycznego tracą swoją początkową orientację, wskutek czego tracą uporządkowane opisowe struktury elektronów delokalizowanych, co stanowi przyczynę powstania w nich niestabilnych stanów metabolicznych, których rozpad odgrywa rolę sygnału inicjującego. Z punktu widzenia fizyki aparat przedstawia sobą układ oscylatorów elektronicznych, rezonujących na długościach fal promieniowania elektromagnetycznego, których energia równa jest energii zniszczenia dominujących związków, podtrzymujących strukturalną organizację obiektu. Aparat pozwala uformować zadaną aktywność bioelektryczną neuronów mózgu pacjenta, na fonie której występuje ich selektywna zdolność wzmacniania sygnałów słabo zauważalnych na fonie fluktuacji statystycznych (zjawisko rezonansu). Informację o konkretnym czasowym stanie organów uzyskuje się bezkontaktowo za pomocą “czujnika przerzutnikowego”, opracowanego z wykorzystaniem nowych technik informacyjnych i technik układów, wyłapującego słabo zauważalne fluktuacje sygnałów, wydzielanych ze średniostatystycznych szumowych charakterystyk polowych i przetwarzanych w ciąg cyfrowy, opracowywany za pomocą mikroprocesora dla przekazania kablem interfejsu do komputera.

 • oberon diagnostyka Przepustowość albo wydajność

  Aparat opracowany jest dla jednoznacznej diagnostyki jednego pacjenta. Rejestracja pacjenta i wprowadzenie danych anamneztycznych trwa nie dłużej niż 10 minut. Długość cyklu diagnostyki wynosi od 30 minut do półtorej godziny. Długość nieprzerwanej pracy aparatu wynosi 10 godzin. Tryby pracy aparatu, ich regulacja i kontrola zapewnione są przez komputer odpowiednio z ustanowionym programem. Informacja o wynikach przeprowadzonej diagnozy konkretnego pacjenta podawana jest na ekran monitora, przechowywana jest w oddzielnym pliku na twardym dysku komputera i może być przeniesiona na indywidualną dyskietkę. Bieżąca informacja odnośnie diagnostyki organu pacjenta wyprowadzana jest na ekran monitora. Wyniki diagnostyki mogą być wydrukowane na drukarce kolorowej w objętości od jednego do czterech organów na jednym arkuszu formatu A4. Epikryza może być wydrukowana oddzielnie. W proc

Oberon Quantum System diagnostyka NLS

System diagnostyki

Aparat Oberon przeznaczony jest do analizy zmian zachodzących w narządach i strukturach histologicznych w celu natychmiastowej oceny stanu organizmu. Ponadto służy do przeprowadzenia dynamicznej kontroli stanu homeostazy, prognozowania etapów leczenia i rozwoju powikłań. Aparat diagnostyczny pozwala lekarzowi istotnie skrócić czas oceny i opisania stanu organizmu jako całościowego systemu. Aparat przeznaczony jest do rejestrowania zmian w narządach i strukturach histologicznych i pozwala:

uzyskać jakościową ocenę stanu czynnościowego organizmu pod kątem aktualnej analizy,

sprawdzić skuteczność i wyniki zastosowanych metod terapeutycznych,

ocenić zdolności adaptacyjne organizmu,

przeprowadzić analizę dynamiki zmian stanu czynnościowego organizmu w toku leczenia,

wykryć pierwotne źródło zaburzeń czynnościowych,

ocenić charakter patologii z wykorzystaniem specjalistycznych systemów,

ocenić podstawowe czynniki zmienne homeostazy.

Aparat funkcjonuje na zasadzie wzmocnienia sygnału pierwotnego przy rozpadzie struktur metastabilnych. Informację o konkretnym, bieżącym stanie narządów uzyskuje się bezkontaktowo za pomocą czujnika aktywacyjnego opracowanego z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych i układu mikroobwodów. Czujnik wyłapuje słabo zauważalne wahania sygnału, które wybiera z charakterystyk pola zwykłego, statystycznego szumu. Za pomocą mikroprocesora przetwarza je w ciąg cyfrowy, który przekazuje następnie kablem łączącym do komputera.

Momenty magnetyczne przepływów molekularnych w złożonych ośrodkach zbudowanych z komórek nerwowych kory mózgowej tracą pod wpływem zewnętrznego pola elektromagnetycznego swoją pierwotną orientację, co skutkuje rozstrojeniem rotacji struktur elektronów zdelokalizowanych, powodując w nich niestabilne warunki metastabilne, których rozpad odgrywa rolę sygnału pierwotnego.
Z punktu widzenia fizyki aparat przedstawia układ oscylatorów elektronicznych, rezonujących na długościach fal promieniowania elektromagnetycznego, których energia równa jest energii zniszczenia dominujących związków, podtrzymujących strukturalną organizację badanych obiektów.
Aparat pozwala uformować zadaną aktywność bioelektryczną neuronów w mózgu pacjenta, w odróżnieniu od których potrafi selektywnie wzmocnić sygnały, które można tylko z trudem odróżnić od fluktuacji statystycznych (zjawisko rezonansu).
Diagnostyka – aparat przetwarza dane dla następujących ocen:

Charakterystyka punktowa

 

Na przykładzie przewodu pokarmowego widoczne są miejsca sprawdzone przez aparat w danym narządzie. Kolorowe znaczniki określają obciążenie poszczególnych badanych miejsc narządu.

Poziom bocznej aktywności czynnościowej

2

Poziom optymalnej regulacji

3

Zmiana charakterystyki w kierunku wyższego poziomu, stan obciążenia układu regulacyjnego

4

Astenizacja mechanizmów regulacyjnych

5

Zaburzenia kompensacyjne mechanizmu adaptacyjnego

6

Dekompensacja mechanizmu adaptacyjnego, rozległe stany patologiczne

Charakterystyka widmowa częstotliwości (krzywe)

Charakterystyka widmowa badanej struktury jest powiązana z widmem rezonansowym częstotliwości od 1,8 Hz do 8,2 Hz. Należy szukać związków pomiędzy kolorami, charakterystykami widmowymi (krzywymi), punktami przecięcia krzywych częstotliwości itp.

W powyższej strukturze – przekrój podłużny głowy – znajdują się wszystkie rodzaje tkanek: od kości aż po mózg. Niebieska i czerwona krzywa reprezentują widmo fizjologicznego stanu równowagi i umożliwiają rozpoznanie stanu ostrego, podostrego lub przewlekłego. Jako idealny stan organizmu uważany jest przypadek, kiedy kształty i pozycje krzywej sygnału wejściowego (czerwona) i sygnału wyjściowego (niebieska) są identyczne lub przynajmniej się przecinają. Jeżeli pomiędzy czerwoną i niebieską krzywą znajduje się odstęp, oznacza to utratę informacji i większe obciążenie badanej struktury. Na powyższej rycinie na krzywych częstotliwości widoczne są amplitudy, a jednocześnie zauważyć można powstałe ukryte pola. Pola te są ograniczone przez czerwoną i niebieską krzywą i należą zawsze do konkretnego widmowego zakresu częstotliwości. Na tej rycinie pola ukryte znajdują się w obszarze częstotliwości 3,4 Hz, 4,9 Hz i 5,8 Hz. Koniec widma jest zaburzony przez wyłączenie systemu i niedoprowadzenie pomiaru charakterystyki częstotliwości do końca. Na podstawie charakterystyki częstotliwości można się spodziewać większych problemów w narządach przyporządkowanych do poszczególnych częstotliwości rezonansowych – 3,4 i 5,8 Hz.

Ważne jest również to, czy niebieska linia znajduje się nad czerwoną – oznacza to bowiem, że chociaż dla badanego narządu wykazano obciążenie, energia wewnętrzna narządu jest wystarczająca do zrównoważenia zaburzenia. Przeciwnie, jeżeli czerwona krzywa znajduje się nad niebieską krzywą, może to oznaczać, że mechanizmy regulacyjne organizmu nie są w stanie zrównoważyć zaburzenia.

Krzywe powinny znajdować się w środkowej części wykresu, mniej więcej na poziomie liczby 3 (tak jak na rycinie). Jeżeli obydwie krzywe – niebieska i czerwona – położone są w dolnej części pomiędzy liczbą 1 i 2, oznacza to raczej ostry problem w odniesieniu do narządu (np. stan zapalny). Jeżeli natomiast położone są pomiędzy liczbami 4 i 6, sygnalizuje to raczej przewlekły (długotrwały) problem w odniesieniu do badanej struktury organizmu.

Vegeto-Test

Przycisk Vegeto Test pozwala na sprawdzenie stosowności (wartości) dowolnego preparatu, leku lub produktu spożywczego i na słowną lub numeryczną afirmację. Po kliknięciu tego przycisku wyświetli się okno, w którym można wprowadzić opis (np. witamina C). Jednocześnie można załadować próbkę do aparatu i nacisnąć OK. Stosowność danego preparatu dla organizmu zostanie oceniona poprzez naciśnięcie przycisku Analiza +.

 

Sale Cousultant : Mrs Lucy
Sale Consultant : Mr Mark
  live:lucygao1520            


Related Items

METATRON HUNTER 8D NLS METATRON NLS 4025 3D NLS quantum resonance magnetic analyzer quantumresonanceanalyzer iriscope Iridologycamera iridologycamera skin observed system skin analyser healthmachine ion cleanser quantum analyzer software maikong high voltage therapy machine HTP Machine nail fold capillaroscopy Iridology Chart iriscopes iridologycamera iridologykamera iridologypicturesandmeanings colonhydrotherapymachine coloncleansemachine colonicmachine colonic machine coloniccleansingmachine colon cleanse machine coloniccleansemachine hydrotherapymachine colonhydrotherapymachineforsale colonicmachineforsale libbecolonicmachine coloncleansingmachine colonichydrotherapymachine hydrotherapymachines colonhydrotherapydevice coloncleansingdevice colon hydrotherapy machine colonic machine libbecolonhydrotherapydevice colonhydrotherapyequipmentsuppliers hydrotherapyequipment colonic cleanse machine colonic cleanse machines pokemoncardswholesale wholesalepokemoncards marblesupplier quantum resonance analyzer pdt machine